1. Voor 14:30 uur besteld, morgen in huis
  2. Geen verzendkosten boven de € 70,- excl.
  3. Veilig betalen

Algemene bepalingen - specifiek voor consumentenkoop:

Artikel 1: Definities

a. E.O. Leog Eleven Eleven, gevestigd te Beverwijk, KvK-nummer 71599487, wordt in deze algemene bepalingen aangeduid als verkoper.

b. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

c. Partijen zijn verkoper en koper samen.

d. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

b. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

a. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

b. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

c. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

d. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

e. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

b. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

c. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

d. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

a. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

b. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

c. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

d. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

c. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

d. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

e. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

a. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

b. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

c. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

d. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

e. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

f. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

a. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

b. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

a. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

b. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

c. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

d. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

e. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

f. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

g. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

a. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

b. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

c. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

d. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

e. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

b. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

c. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

d. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

e. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

f. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

a. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

b. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

a. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.

b. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

c. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

d. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

a. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

b. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

c. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Algemene bepalingen - voor elke wederpartij

Artikel 19 Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingsverbanden, opdrachten, aanbiedingen, offertes, en (koop)overeenkomsten met E.O. Leog Eleven Eleven, hierna te noemen: EOL11.11 en enige andere partij (hierna: wederpartij) waarop EOL11.11 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

c. Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen EOL11.11 en de wederpartij indien de afspraken tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn getekend.

Artikel 20 Honorarium en leveringstermijn

a. Partijen leggen in het kader van uit te voeren werkzaamheden/opdracht/koop een prijsafspraak vast. Er kan sprake zijn van een vaste prijsafspraak/honorarium of een prijsafspraak die wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren dan wel op basis van de gerealiseerde werkzaamheden.

b. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Bij consumenten wordt een vaste prijs inclusief BTW genoemd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening kunnen worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

c. Indien met EOL11.11 een termijn is overeengekomen is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij EOL11.11 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Er is geen sprake van schadevergoeding bij overschrijding van een overeengekomen termijn.

Artikel 21 Overmacht

EOL11.11 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Het betreft derhalve een van buiten komende oorzaak waarop zij geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op elke overeenkomst tussen EOL11.11 en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

b. De Nederlandse rechter te Noord-Holland is bevoegd van geschillen voortvloeiende uit enige overeenkomst met EOL11.11 kennis te nemen.

Aanvullende bepalingen specifiek voor de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten - niet betreffende de consument:

Artikel 23 Opzegging

a. Beide partijen kunnen een lopende overeenkomst tussen partijen te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van minimaal 1 maand, met inachtneming van de bepalingen uit dit artikel.

b. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door wederpartij heeft EOL11.11 recht op compensatie vanwege de daardoor ontstane schade. Voorts zijn partijen gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, mits deze werkzaamheden ook ten voordele van de betalende partij kunnen strekken. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de andere partij.

c. In overleg wordt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die ertoe leiden dat dit redelijkerwijs niet verwacht kan worden van een der partijen.

d. Eigendommen van EOL11.11 worden na het eindigen van een samenwerking, opdracht of overeenkomst met wederpartij terstond en op eerste verzoek geretourneerd in oorspronkelijke staat, dan wel in de staat waarin de eigendommen zich op dat moment bevinden indien uit de overeenkomst tussen partijen is voortgevloeid dat de eigendommen zijn aangepast.

e. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening. 

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door EOL11.11 geleverde Werken en overige zaken blijven eigendom van EOL11.11. Indien hiervan schriftelijk is afgeweken en uit de overeenkomst tussen partijen voortvloeit dat er sprake is van een eigendomsoverdracht aan de wederpartij, blijven geleverde Werken en overige zaken eigendom van EOL11.11 totdat alle verplichtingen uit de met de wederpartij gesloten overeenkomt zijn nagekomen.

b. Wederpartij geeft EOL11.11 reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EOL 11.11 zich bevinden en die zaken onder zich te nemen.

c. Wederpartij zal alle Werken en overige zaken in eigendom van EOL11.11 als zodanig kenmerken en opslaan.

d. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren

e. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht EOL11.11 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 25 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van eigendommen van EOL11.11 gaat over op wederpartij op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij worden gebracht, dan wel een door de wederpartij aangewezen derde.

Artikel 26 Opschorting en ontbinding

a. EOL11.11 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder in gebreke stelling te ontbinden, indien: 

Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b. Voorts is EOL11.11 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere in gebreke stelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht van EOL11.11.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EOL11.11 op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien EOL11.11 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d. EOL11.11 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 Overmacht

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat partijen hun verplichtingen hadden moeten nakomen maar dit nog niet hebben gedaan.

c. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d. Indien een der partijen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is die partij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De verkrijgende partij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 28 Aansprakelijkheid

a. Indien EOL11.11 aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b. EOL11.11 is te allen tijde slechts aansprakelijk voor directe schade. Daarnaast is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van EOL11.11 in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

c. In afwijking van hetgeen onder b) van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

d. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EOL11.11 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan haar toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

EOL11.11 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 29 Intellectuele eigendom en auteursrechten

a. EOL11.11 behoudt zich ten aanzien van alle door haar vervaardigde producten waaronder ontwerpen, schetsen, ideeën, concepten dan wel andere voortvloeisels op papier, digitaal dan wel anderszins voortgebracht (hierna in het kort te noemen: de Werken), alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeenkomen.

b. Bij overdracht van rechten wordt een schriftelijke separate overdrachtsverklaring opgesteld tussen EOL11.11 en de verkrijgende partij.

c. Indien geen rechten zijn overgedragen op de wijze zoals in lid b) van dit artikel genoemd, is ten aanzien van alle gebruikers van de Werken slechts sprake van een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

d. Alle door EOL11.11 verstrekte Werken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van EOL11.11 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

e. Alle producten voortvloeiende uit de Werken van EOL11.11 mogen door de wederpartij enkel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht na schriftelijk toestemming van EOL11.11, voor gebruik in naam van EOL11.11 en voor zover dit past binnen het doel van de overeenkomst die met EOL11.11 is gesloten.

f. De wederpartij is slechts gerechtigd wijzigingen in producten van EOL11.11 aan te brengen nadat door EOL11.11 schriftelijk toestemming is verleend voor de voorgenomen wijzigingen.

g. Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de Werken dan wel de daaruit voortvloeiende producten te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding hiervan.

h. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of het verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht van EOL11.11.

i. Het is EOL11.11 toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien EOL11.11 door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken/omzeilen.

j. EOL11.11 behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden met de Werken van EOL11.11 toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 30 Vrijwaringen

a. De wederpartij vrijwaart EOL11.11 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door wederpartij verstrekte materialen of gegevens, in het kader van uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

b. Indien wederpartij aan EOL11.11 informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en is de wederpartij aansprakelijk voor de gevolgen en schade hieruit voortvloeiende.

Artikel 31 Overdracht rechten

a. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat EOL 11.11 haar rechten met betrekking tot een of meer Werken overdraagt aan de wederpartij, tast een dergelijke overdracht niet het recht van EOL11.11 aan om de aan de betreffende Werken ten grondslag liggende elementen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, programmeertalen, documentatie, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren.

b. EOL11.11 behoudt tevens te allen tijde het recht om werkzaamheden te verrichten of Werken te vervaardigen ten behoeve van zichzelf of een derde die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke zijn overgedragen in het kader van lid 1) van dit artikel.

Artikel 32 Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de contacten met elkaar van elkaar hebben verkregen, dan wel uit andere bron hebben verkregen. Dit omvat tevens informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij alsmede van haar relaties, welke geacht kunnen worden van vertrouwelijke aard te zijn, en waarvan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden kennis wordt verkregen.

b. Uitdrukkelijk vallen onder de geheimhouding: alle schetsen en ontwerpen gemaakt door en/of afkomstig van EOL11.11.

c. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de andere partij als zodanig is aangeduid, dan wel indien de aard van de gegevens dit met zich meebrengt.

d. De aard van de werkzaamheden van EOL11.11 brengen in ieder geval met zich mee dat de wederpartij partij alert dient te zijn op het extra vertrouwelijke karakter van hetgeen haar onder ogen, dan wel ter ore komt. Er zal in dit kader uiterste zorgvuldigheid betracht moeten worden.

e. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, EOL11.11 gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en EOL11.11 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is EOL11.11 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 33 Boetebeding

Bij overtreding van de artikelen 29 t/m 32 van deze algemene voorwaarden zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, - per inbreuk makende handeling verschuldigd zijn aan EOL11.11. Dit doet niet af aan het recht van EOL11.11 om de volledige schade te vorderen alsmede rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.